UPPTÄCK VÄRLDENS BÄSTA BRUSREDUCERING: QUIETCOMFORT® EARBUDS II MED EN 90 DAGARS RISKFRI PROVPERIOD. MER INFORMATION

Sammanfattning av ljud- och sömnstudien

Datum: Augusti 2020

Bakgrund

Bra sömn är viktig för bra hälsa. Sömnbrist förknippas med en allmänt sämre livskvalitet och högre risk för sjukdomar som hypertoni, diabetes, depression, fetma och cerebrovaskulär sjukdom. Om du får tillräckligt med sömn minskar du risken att dö. En vanlig orsak till dålig sömn är omgivningsbuller, som har visat sig minska sömnkvaliteten avsevärt.

Studiens mål

Syftet med studien om ljud och sömn var att bedöma hur effektiv den digitala hälsoenheten Bose ljuddämpande sleepbuds™ är på att förbättra sömnkvaliteten för deltagare som själva har rapporterat sömnproblem på grund av störningar i omgivningen genom att blockera omgivningsbrus (passiv dämpning) och främja avslappning med lugnande ljud.

Metoder

Femtiofem personer deltog i denna före-och efterstudie av effektivitet. Deltagarna var mellan 21 och 65 år gamla och bedömde själva att de sov lätt eller medellätt och hade svårt att somna eller sova sammanhängande på grund av omgivningsbuller. Potentiella deltagare uteslöts från studien om de redan hade sömnstörningar som sömnapné, Willis-Ekboms sjukdom eller rubbningar i dygnsrytmen, eller om de rapporterade beteenden eller tillstånd som är förknippade med försämrad sömnkvalitet, t.ex. överdriven konsumtion av koffein, alkohol eller tobak, eller sömnstörningar på grund av smärta, nokturi eller menopausala symptom. Objektiva data för sömnarkitektur erhölls genom att EEG-data samlades in med Sleep Profiler™-monitorn i hemmet, och deltagarnas subjektiva självrapporterade data om sömnkvalitet samlades in genom dagliga undersökningar och undersökningar i efterhand. Varje person deltog i studien under 10 nätter i följd, bestående av en inledande period på 3 nätter följt av en anpassningsperiod på 4 nätter och en sista period på 3 nätter. Efter justering för saknade/ogiltiga data inkluderades femtio deltagare i analysen. De primära resultaten analyserades med avseende på statistisk signifikans med hjälp av en blandning av linjär regression och slumpässig uppfattning av varje deltagares upprepade mätningar över tiden. Explorativ analys av sekundära utfall genomfördes med deskriptiv statistik och stratifierad av exponeringtid.

Resultat

Användning av Bose ljuddämpande sleepbuds™ minskade fördröjningen av sömnen, mätt både objektivt med Sleep Profiler™ och subjektivt genom deltagarens egna rapport. Uppfattad fördröjning av sömnen vid användning av Bose ljuddämpande sleepbuds™ jämfört med baslinjen minskade med 32,5 % (p<0,001, skillnad i medelvärden 7,5 minuter, 95 % CI = 22,3 % till 41,4 % snabbare) och objektivt uppmätt fördröjning av sömnstarten var 13,3 % minskad (p=0,030, skillnad i medelvärden 2,7 minuter, 95 % CI = 1,4 % till 23,8 % snabbare). Även om det genomsnittliga uppvaknandet efter att sömnen inletts och antalet uppvaknanden inträffade mindre ofta när Bose ljuddämpande sleepbuds™ användes, kunde inga statistiskt signifikanta skillnader hittas. Den totala sömntiden var i genomsnitt lägre med Bose ljuddämpande sleepbuds™. Deltagarna rapporterade ökad avslappning och bättre upplevda sömnresultat när de använde Bose ljuddämpande sleepbuds™, och alla deltagare (100 %) rapporterade att Bose ljuddämpande sleepbuds™ var effektiva när det gällde att blockera omgivningsbuller, 86 % rapporterade att de somnade lättare, 76 % ansåg att det var lättare att sova, och 82 % rapporterade att sömnkvaliteten generellt förbättrats.

Slutsatser

Människor somnade snabbare när de använde Bose ljuddämpande sleepbuds™, både när det mättes objektivt och hur det subjektivt uppfattades. Dessutom rapporterade människor positiva sömnresultat när de använder Bose ljuddämpande sleepbuds™ istället för när de sover utan dem. Dessa resultat lovar gott vid användning av digitala hälsoenheter i bullriga miljöer för att förbättra sömnkvaliteten.

UCHealth-logotypen