90 dagars riskfri provperiod, 2 års garanti och kostnadsfri standardleverans för beställningar över 450 SEK

Användarvillkor för Bose

Senast ändrad: den 31 augusti 2021

Dessa användarvillkor (”Användarvillkor”) är ett juridiskt avtal mellan dig och Bose Products B.V. (”Bose”, ”vi”, ”oss” och ”vår”). Dessa Användarvillkor gäller för alla Bose-webbplatser, mobilapplikationer eller andra onlinetjänster och interaktiva tjänster som tillhandahålls i länder i Europa, Förenade Arabemiraten (”UAE”) och länder i Östasien, Sydasien, Sydostasien och Oceanien (”APAC”) och som innehåller en länk till dessa Användarvillkor (gemensamt ”Tjänsterna”).

Genom att godkänna dessa Användarvillkor bekräftar du att dessa Användarvillkor reglerar din användning av Tjänsterna. Om du inte godkänner dessa villkor måste du sluta ha tillgång till eller använda Tjänsterna. Köp av Bose-produkter eller tjänster omfattas av separata försäljningsvillkor, vilka tillhandahålls dig på policysidorna i Tjänsterna. Om även ett separat slutanvändaravtal (”EULA”) gäller för Tjänsterna som du använder och en konflikt föreligger mellan dessa Användarvillkor och EULA-villkoren så gäller EULA-villkoren.

Vi kan revidera dessa Användarvillkor för att reflektera ändringar i Tjänsterna, våra användares behov, våra verksamhetsprioriteringar eller ändringar i lagar och förordningar. Vi meddelar dig om större revideringar inom skälig tid i enlighet med gällande lagstiftning. Varje gång du vill använda Tjänsterna ber vi dig att kontrollera dessa Användarvillkor för att säkerställa att du förstår vilka villkor som gäller vid den tidpunkten. Dessa Användarvillkor uppdaterades senast det datum som anges högst upp.


1. Information om oss

Vi är Bose Products B.V. – ett företag som är registrerat i Nederländerna med organisationsnumret 36037901 och som har sitt säte på 1441 RG Purmerend, Nederländerna, Gorslaan 60, vilket även är företagets huvudsakliga handelsadress. Vi är ett aktiebolag. Kontaktuppgifter finns på sidan Kontakta oss.


2. Behörighetskrav och omfattning

För att få använda Tjänsterna måste du vara och bekräfta att du är myndig (minst 18 år eller äldre, eller myndig i din jurisdiktion eller, om du har föräldramedgivande, 13 år eller äldre) och kunna godkänna dessa Användarvillkor. Om du godkänner dessa Användarvillkor på uppdrag av en organisation eller bolag intygar och garanterar du att du är behörig att godkänna dessa Användarvillkor å organisationens eller bolagets vägnar och att binda dem till Användarvillkoren (i vilket fall hänvisningar till ”du” och ”din/ditt” i dessa Användarvillkor, förutom i den här meningen, hänvisar till den organisationen eller bolaget). Om Bose tidigare har förbjudit dig att ha tillgång till eller använda Tjänsterna får du inte ha tillgång till eller använda Tjänsterna.


3. Kontoregistrering och användning

3.1 Kontoregistrering och Konfidentialitet. Du kanske måste skapa ett konto för att kunna använda delar av Tjänsterna. Om så är fallet, måste du under registreringsprocessen välja ett användarnamn och ett lösenord och förse oss med ytterligare information. Du ansvarar för att ditt lösenord hålls konfidentiellt och säkert. Genom att registrera dig godkänner du att du ansvarar för alla aktiviteter som sker under ditt användarnamn och lösenord. Vi kan anta att all kommunikation som vi tar emot från ditt konto har gjorts av dig.

3.2 Obehörig kontoanvändning. Du ansvarar för att meddela oss om du får kännedom om obehörig användning av eller åtkomst till ditt konto. Kontaktuppgifter finns på sidan Kontakta oss. Du godkänner att vi kan kräva att du tillhandahåller information som kan användas för att bekräfta din identitet och garantera säkerheten för ditt konto.


4. Våra rättigheter

Tjänsterna ägs och förvaltas av Bose och innehåller material (inklusive all programvara, formgivning, text, redaktionellt material, informationstext, fotografier, illustrationer, ljudklipp, videoklipp, bilder och annat grafiskt material, samt namn, logotyper, varumärken och servicemärken) som härrör, i sin helhet eller delvis, från material som tillhandahålls av Bose, dess partners eller andra källor och som skyddas av immateriella rätt.

Du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar om immateriella rättigheter. Du är införstådd med att Tjänsterna har utvecklats, sammanställts, förberetts, reviderats, valts och ordnats av Bose och andra med hjälp av metoder och standarder för bedömning som utvecklats genom en betydande åtgång av tid, arbete och pengar, och att Tjänsten utgör en värdefull immateriell tillgång som tillhör Bose och andra.

Du samtycker till att omedelbart meddela Bose om du får kännedom om något anspråk som gör gällande att Tjänsterna gör intrång i någon immateriell rättighet. Ingen rätt, äganderätt eller intresse till eller i våra Tjänster eller något innehåll i våra Tjänster överförs till dig, och alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas, reserveras för Bose. Du får inte använda några märken, logotyper, produkt- och tjänstenamn, formgivningar, slogans eller varumärken som tillhör Bose utan vårt medgivande.

Om du skriver ut, kopierar eller laddar ned någon del av våra Tjänster i strid mot dessa Användarvillkor upphör din rätt att använda våra Tjänster omedelbart och du måste, beroende på vad vi väljer, returnera eller förstöra eventuella kopior av materialet som du har gjort.


5. Användarinnehåll och inskickat material

5.1 Användarinnehåll och Publiceringar. Tjänsterna kan göra det möjligt för dig att skicka, publicera, ladda upp eller på annat sätt tillgängliggöra (gemensamt ”Publicera”) innehåll såsom videoklipp, fotografier, recensioner, frågor, kommentarer, offentliga meddelanden, idéer, produktsynpunkter, kommentarer och annat innehåll (gemensamt ”Användarinnehåll”) som kan eller inte kan ses av andra användare. Alla typer av material, information och idéer som du överför till oss eller Publicerar på något sätt behandlas som icke-konfidentiella. Genom att Publicera något i någon av våra Tjänster ger du oss en icke-exklusiv rätt att använda det du har Publicerat hur vi vill. Du bekräftar att det du Publicerar inte involverar någon Förbjuden handling (enligt definition nedan) och samtycker till att ersätta oss i enlighet med gällande lagstiftning om du deltar i någon Förbjuden handling som medför att vi åsamkas skada som en direkt följd av din Förbjudna handling.

5.2 Användarinnehåll. Du är införstådd med och godkänner att du själv ansvarar för allt Användarinnehåll som du Publicerar. Vidare bekräftar du att du har alla nödvändiga rättigheter att Publicera sådant Användarinnehåll utan att göra intrång i några tredjepartsrättigheter. Du är införstådd med att Bose inte kontrollerar eller ansvarar för Användarinnehåll. Genom att använda Tjänsterna kan du utsättas för Användarinnehåll från andra användare som är stötande, oanständigt, felaktigt eller missvisande eller på annat sätt stötande. Vänligen notera också att Användarinnehåll kan innehålla skrivfel och andra oavsiktliga fel. Vi förbehåller oss rätten att, på egen bekostnad, ta kontroll över tvister som följer av Användarinnehåll som du Publicerar. Du ska under alla omständigheter samarbeta med oss för att försöka lösa eventuella tvister och försvara oss mot eventuella relaterade anspråk.

5.3 Granskning av Användarinnehåll. Du samtycker till och godkänner att Bose efter eget godtycke kanske eller kanske inte förhandsgranskar Användarinnehåll innan det dyker upp på Tjänsterna, men att Bose inte har någon skyldighet att göra det. Vidare samtycker du till och godkänner att Bose förbehåller sig rätten (men inte påtar sig skyldigheten) att efter eget godtycke avvisa, flytta, redigera eller ta bort Användarinnehåll som skickas till Tjänsterna. Dessutom har Bose rätt att ta bort Användarinnehåll som överträder dessa Användarvillkor eller som, efter Boses eget godtycke, är anstötligt på annat sätt. Du bekräftar och godkänner att Bose inte kontrollerar, antar, bekräftar eller godkänner Användarinnehåll, och du samtycker till att du måste utvärdera och själv stå för alla risker i samband med din användning av Användarinnehåll eller din tillit till Användarinnehållets riktighet, fullständighet och användbarhet.

5.4 Användarbidrag. Bose upprätthåller ett mycket starkt engagemang för forskning. Att forska om ny teknik, införliva ny teknik i våra produkter och utveckla marknadsstrategier för våra produkter kan ta flera år. Exempelvis var våra Acoustic Noise Cancelling-, PhaseGuide-, och QuietPort-tekniker i forsknings- och produktutvecklingsfasen under många år innan de integrerades i kommersiella produkter och presenterades för allmänheten. Vi vill undvika missförstånd som kan uppstå om en Bose-produkt eller -marknadsföringsstrategi är det minsta lik ett förslag som har skickats till Bose under utvecklingsprocessen, eller om en produktegenskap eller -funktion verkar ha ett samband med kundkommentarer som har skickats till oss. Av den anledningen kommer vi inte att överväga några oombedda förslag och vi ber dig att avstå från att skicka dem till oss. Om du fortfarande väljer att skicka in dina förslag gäller följande villkor för ditt bidrag.

Bose erbjuder ingen kompensation, vare sig kontant eller i form av produkter, för användarinnehåll som skickats till Bose, inklusive utan begränsning alla förslag på potentiella programvaruapplikationer. Du godkänner att all information som skickas till Bose betraktas som icke-konfidentiell och utan äganderätt, och Bose har inga skyldigheter med avseende på sådan information och har rätt att fritt reproducera, använda, visa, och distribuera informationen på obegränsad grund oavsett syfte, om inte annat uttryckligen har godkänts i avtal av Bose. Bose förfogar dessutom fritt över idéer, koncept, kunskap och teknik som informationen omfattar oavsett syfte, inklusive men inte begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter som innehåller sådan information.


6. Förbjudna handlingar

Användning av Tjänsterna i olagligt syfte eller i annat syfte som inte uttryckligen är tillåtet enligt dessa Användarvillkor är strängt förbjudet. Utan begränsning får du inte (gemensamt ”Förbjudna handlingar”):

 • publicera Användarinnehåll som (1) trakasserar, smädar eller hotar andra eller innehåller obscent innehåll, (2) är falskt, vilseledande eller felaktigt, (3) nedvärderar eller diskriminerar andra på grund av kön, ras, etnisk tillhörighet, klass, nationellt ursprung, religion, sexuell läggning, funktionshinder eller annan klassificering, (4) är oanständigt, kränkande, trakasserande, våldsamt, hatiskt, provocerande, olagligt, skadligt, nedsättande, förolämpande eller kränker någons integritet, (5) befrämjar sexuellt eller pornografiskt material, våld eller illegala handlingar, (6) kränker andras lagliga rättigheter eller innehåller material som kan ge upphov till civilrättsligt och straffrättsligt ansvar i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar eller som annars kan strida mot dessa Användarvillkor eller (7) som ger intryck av att det kommer från eller stöds av oss eller någon annan fysisk eller juridisk person om inte så är fallet,
 • använda tjänsterna kommersiellt, för riktmärkning eller för att sammanställa information för en produkt eller tjänst,
 • kopiera, ladda ned (utöver sidcachning om det krävs för personligt bruk eller som annars uttryckligen tillåts enligt dessa Användarvillkor), modifiera, distribuera, lägga upp, överföra, visa, uppföra, reproducera, sända, ”spegla”, duplicera, publicera, återpublicera, ladda upp, licensiera, bakåtkompilera, skapa härledda verk av eller erbjuda till försäljning något innehåll eller annan information som förekommer i eller erhålls via Tjänsterna på något sätt utöver det som föreskrivs i dessa Användarvillkor eller med föregående skriftligt medgivande från Bose,
 • skrapa, få åtkomst till, övervaka, indexera, rama, länka eller kopiera innehåll eller information i Tjänsterna genom att få åtkomst till Tjänsterna på ett automatiskt sätt, genom robotar, spindlar, web crawlers eller någon annan åtkomstmetod än att manuellt få åtkomst till allmänt tillgängliga delar av Tjänsterna via en webbläsare eller få tillgång till Tjänsterna via ett API som har godkänts av Bose,
 • bryta mot begränsningarna i eventuella robotuteslutningshuvuden i Tjänsterna, eller kringgå andra åtgärder som används för att förhindra eller begränsa tillgången till Tjänsterna,
 • publicera material där olagliga aktiviteter förespråkas eller diskuteras med avsikten att de ska utföras,
 • publicera eller på annat sätt tillgängliggöra något material som innehåller programvara, enhet, instruktion, datakod, filer, program och/eller annat innehåll eller andra funktioner som är avsedda att störa, förstöra, skada eller begränsa funktionsdugligheten för någon datorprogramvara, maskinvara eller telekommunikationsutrustning (inklusive men inte begränsat till tidsbomber, virus, skadlig kod, ”programvarulås”, maskar, självförstörelse, ”drop-device”, skadlig programlogik, trojaner, bakdörrar, ”avaktivering”, ”utestängning”, ”mätning” eller annan skadlig kod),
 • publicera eller göra något som kan avaktivera, överbelasta eller försämra Tjänsternas funktionsduglighet,
 • publicera material som försämrar eller på annat sätt förhindrar kommunikation eller stör användardiskussioner,
 • publicera, använda eller på annat sätt tillgängliggöra någon annan parts immateriella rättigheter, om du inte har rätt att göra det eller ta bort eller ändra meddelanden om upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan information om äganderätt som förekommer i Tjänsterna,
 • publicera affärshemligheter, annan konfidentiell information eller material som du inte har rätt att tillgängliggöra enligt lag, avtalsförhållanden eller andra relationer, inklusive men inte begränsat till insiderinformation, äganderättsskyddad och konfidentiell information som du har fått reda på eller som har avslöjats för dig som del av ett anställningsförhållande eller i samband med ett sekretessavtal,
 • felaktigt påstå eller på annat sätt oriktigt framställa din anknytning till en person eller bolag eller uppträda som någon annan person eller bolag på ett sätt som inte är parodiskt,
 • be om personlig eller känslig information från andra användare, inklusive men inte begränsat till adress, kreditkortsinformation eller finansiell kontoinformation eller lösenord,
 • skicka skräppost eller annan reklam eller anbudsannonsering, undersökningar, innehåll, pyramidspel, eller på annat sätt delta i kommersiell verksamhet på eller via Tjänsterna,
 • rama, inline-länka eller på liknande sätt visa Tjänsterna eller en del av Tjänsterna,
 • bryta mot dessa Användarvillkor, våra försäljningsvillkor eller andra riktlinjer eller policyer som publiceras av Bose,
 • underlätta överträdelser av dessa Användarvillkor eller vår integritetspolicy, och/eller
 • störa någon annan parts användning och nöje av Tjänsterna.

7. Lagefterlevnad

Du bekräftar och godkänner att Bose kan komma åt, bevara och utlämna information om dig och/eller det Användarinnehåll som du skickar eller tillgängliggör för införande i Tjänsterna, om det krävs enligt lag eller görs i god tro om att åtkomst, bevarande eller utlämnande sker i enlighet med Boses Integritetspolicy eller om det rimligtvis krävs eller är lämpligt för någon av följande orsaker: (1) efterleva rättsliga processer eller framställningar, (2) genomdriva dessa Användarvillkor, vår Integritetspolicy eller andra avtal med dig, inklusive utredning av eventuella överträdelser därav, (3) bemöta påståenden om att något innehåll strider mot tredje parts rättigheter, (4) tillhandahålla kundtjänst på din begäran och/eller (5) skydda rättigheter, egendom eller personlig säkerhet för Bose, dess agenter, dotterbolag, användare och/eller allmänheten.

Detta innefattar utbyte av information med andra företag och organisationer för ändamål som bedrägeribeskydd och skydd mot skräppost/skadlig programvara och liknande ändamål.


8. Integritet

För mer information om hur vi samlar in, använder och delar information vi samlar in från och om dig, vänligen se vår Integritetspolicy.


9. Ansvarsbegränsning

Om inte vi följer dessa Användarvillkor ansvarar vi för förlust eller skada som du drabbas av som är ett förutsebart resultat av vår överträdelse av dessa Användarvillkor eller vår vårdslöshet, men vi ansvarar inte för någon förlust eller skada som inte är förutsebar. En förlust eller skada är förutsebar om den är en uppenbar följd av vår överträdelse. Vi tillhandahåller Tjänsterna enbart för hemmabruk och privat bruk. Du samtycker till att inte använda Tjänsterna i kommersiella syften eller affärssyften och vi har inget skadeståndsansvar gentemot dig för uteblivna vinster, uteblivna affärer, verksamhetsavbrott eller förlust av affärsmöjligheter. Vi varken utesluter eller begränsar vårt ansvar gentemot dig om det skulle vara olagligt av oss att göra det. Detta innefattar ansvar för dödsfall eller personskada som har orsakats av vår vårdslöshet eller våra anställdas, agenters eller underleverantörers vårdslöshet, ansvar för bedrägeri eller bedrägligt beteende och för överträdelser av dina lagstadgade rättigheter i relation till Tjänsterna.

Information som presenteras i eller via Tjänsterna tillgängliggörs enbart för allmänna informationssyften. Vi bekräftar inte att informationen är riktig, fullständig eller användbar. Om du förlitar dig på sådan information gör du det på egen risk.


10. Virus

Du förstår att vi inte kan och inte garanterar att filer som finns tillgängliga för att ladda ned från internet eller våra Tjänster är fria från virus eller annan skadlig kod. Du ansvarar för att införa tillräckliga rutiner och kontrollpunkter för att uppfylla dina specifika krav för virusskydd och riktighet för ingående och utgående data, och för att bibehålla resurser utanför våra Tjänster för rekonstruktion av eventuell förlorad data.


11. Tredjepartslänkar och -tjänster

Tjänsterna kan innehålla (1) information och innehåll som tillhandahålls av tredje part, (2) länkar till tredje parts webbplatser eller resurser, t.ex. försäljare av varor och tjänster, och (3) tredjepartsprodukter och -tjänster för försäljning direkt till dig. Bose ansvarar inte för sådana externa webbplatsers eller resursers tillgänglighet och varken stöder, ansvarar för eller har skyldigheter i samband med (i) innehåll, annonser, produkter eller annat material som finns eller tillgängliggörs på sådana webbplatser eller resurser, (ii) fel eller utelämnanden på dessa webbplatser eller resurser eller (iii) informationshanteringsmetoder eller andra affärsmetoder som används av operatörer av sådana webbplatser eller resurser. Bose ansvarar inte gentemot dig eller någon tredje part för användning av eller tilltro till länkade webbplatser eller resurser. Dina interaktioner med sådana tredje parter regleras av de tredje parternas egna tjänstevillkor och integritetspolicyer och andra liknande villkor.


12. Ändring och åtkomst

12.1 Ändring av Tjänsterna. Bose förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller avbryta Tjänsterna, temporärt eller permanent, eller någon del därav, med eller utan föregående meddelande därom. Bose ska inte vara skadeståndsskyldig gentemot dig eller någon tredje part för ändringar, uppehåll eller upphörande av Tjänsterna.

12.2 Åtkomst. Vi kan när som helst, efter eget godtycke och oavsett orsak neka dig tillgång till Tjänsterna eller delar av dem, med eller utan meddelande till dig, inklusive om du enligt vår mening har överträtt någon bestämmelse i dessa Användarvillkor. Vi förbehåller oss rätten att när som helst, efter eget gottfinnande och oavsett anledning avaktivera användarnamn, lösenord och andra identifierare, oavsett om de har valts eller tillhandahållits av oss. Om det är skäligt att meddela dig i förväg om detta så gör vi det.


13. Tillämplig lagstiftning

Observera att dessa Användarvillkor, och deras omfattning och utformning, regleras av Nederländsk lag. Men om du är en konsument och bosatt i något annat europeiskt land, eller om du är en konsument och bosatt i ett APAC-land eller i Förenade Arabemiraten, kan du åberopa eventuella tvingande bestämmelser och juridiska rättigheter som är tillgängliga för dig enligt lag i respektive land. Inget i dessa Användarvillkor påverkar dina rättigheter som konsument att åberopa sådana tvingande bestämmelser och juridiska rättigheter enligt lokal lag.

Zarówno Użytkownik, jak i Bose zgadzają się, że sądy holenderskie będą miały wyłączną jurysdykcję. Jeżeli jednak Użytkownik jest rezydentem innego kraju europejskiego, kraju APAC lub Zjednoczonych Emiratów Arabskich, może również wszcząć postępowanie w tym kraju.


14. Allmänna villkor

14.1 Inget undantag. Även om vi inte kräver att du uppfyller dina skyldigheter enligt dessa Användarvillkor eller hävdar våra rättigheter gentemot dig, eller om vi dröjer med att göra det, innebär inte det att vi har avstått från sådana rättigheter eller att du inte måste uppfylla dina skyldigheter. Om vi bortser från ett fel eller en överträdelse från din sida, kommer vi enbart att göra det skriftligen, och det innebär inte att vi automatiskt bortser från eventuella framtida fel eller överträdelser från din sida. Kontaktuppgifter finns på sidan Kontakta oss.

14.2 Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. Var och en av paragraferna i dessa Användarvillkor gäller separat. Om en domstol eller behörig myndighet beslutar att någon paragraf är olaglig eller ogenomförbar ska återstående paragrafer ha full giltighet och verkan.

14.3 Övriga bestämmelser. Syftet med avsnittsrubrikerna i dessa Användarvillkor är endast till för att underlätta hänvisning, de har varken juridisk eller avtalsmässig effekt.


15. Frågor

Kontakta oss om du har några frågor angående dessa Användarvillkor. Kontaktuppgifter finns på sidan Kontakta oss.

Vi kan hjälpa dig att hitta information om föreskrifter och efterlevnad. Klicka här om du vill se en lista över dokument med överensstämmelsedeklarationer för aktuella Bose® produkter.


16. Varumärken och tillskrivningar

Klicka här om du vill se en fullständig lista över varumärken och tillskrivelser som tillhör Bose och våra samarbetspartner.

Upphovsrätten till bilderna i vår bilsektion tillhör PhotosToGo, Inc.

Airplay, Apple, Apple-logotypen, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, iPod touch, iTunes, Lightning och Mac är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och i andra länder. App Store är ett varumärke som tillhör Apple Inc. Varumärket ”iPhone” används med en licens från Aiphone K.K.

Amazon, Amazon Music, Kindle, Fire och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon, Inc. eller dess dotterbolag.

Android, Google, Google Assistant, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google Inc. Android-roboten är reproducerad eller modifierad från arbete som har skapats och delats av Google och används i enlighet med de villkor som beskrivs i Creative Commons 3.0 Attribution License.

BlackBerry, BlackBerry Compatible och relaterade märken tillhör Research in Motion Limited (RIM) och är registrerade och/eller används i USA och på andra ställen. Används under licens. RIM ansvarar inte för försäljningen eller användningen av dessa produkter och deras överensstämmelse med säkerhetsstandarder och juridiska standarder.

Ordmärket Bluetooth® och tillhörande logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av Bose Corporation sker under licens.

Deezer är ett registrerat varumärke som tillhör Blogmusik SAS.

Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio och dubbel-D symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

DTS-patent finns på http://patents.dts.com. Tillverkad under licens från DTS, Inc. DTS, dess Symbol, DTS tillsammans med Symbolen, samt DTS Digital Surround är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör DTS, Inc. i USA och/eller i andra länder. ©DTS, Inc. Med ensamrätt.

Begreppen HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och i andra länder.

iHeartRadio är ett registrerat varumärke som tillhör iHeartMedia, Inc.

N Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och i andra länder.

© 2018 NFL Enterprises LLC. NFL och NFL-skölddesignen är registrerade varumärken som tillhör National Football League. Lagnamnens, logotypernas och uniformernas design är registrerade varumärken som tillhör de angivna lagen. Alla övriga NFL-relaterade varumärken är varumärken som tillhör National Football League.

Pandora, Pandora-logotypen och Pandora-karakteristika är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Pandora Media, Inc. och används med tillstånd.

Samsung Galaxy är ett varumärke som tillhör Samsung Electronics Co., LTD.

SiriusXM och alla relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Sirius XM Radio Inc. och dess dotterbolag. Med ensamrätt.

Spotify är ett registrerat varumärke som tillhör Spotify AB.

Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®. Logotypen Wi-Fi CERTIFIED är ett certifieringsmärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.