NYE PRODUKTER ER HER! SJEKK DEM UT.

Användarvillkor för Bose

Senast ändrad: 25 maj 2022

OBS! OM DU ÄR BOSATT I USA ÄR DESSA VILLKOR FÖREMÅL FÖR OBLIGATORISKT SKILJEFÖRFARANDE OCH ETT AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN SOM BESKRIVS I AVSNITT 12. DETTA KRÄVER ATT DU LÄMNAR IN ANSPRÅK TILL BINDANDE INDIVIDUELLT SKILJEFÖRFARANDE OM DU INTE AVSÄGER DIG DET SOM BESKRIVS I AVSNITT 12.8.

Dessa användarvillkor (”Villkoren”) är ett juridiskt avtal mellan dig och Bose Corporation, 100 Mountain Road, Framingham, Massachusetts, 01701, USA och dess anslutna enheter (gemensamt ”Bose”, ”vi”, ”oss” och ”vår”). Dessa villkor gäller för alla Boses webbplatser, programvara, enheter och tillhörande inbyggd programvara, program, produkter och andra tjänster, funktioner eller innehåll som erbjuds eller görs tillgängligt av Bose (gemensamt ”Tjänsterna”). Genom att ha tillgång till, använda eller interagera med Tjänsterna anger du att du har läst, förstått och godkänner att vara bunden av dessa Villkor. Om du inte godkänner dessa villkor måste du sluta ha tillgång till eller använda Tjänsterna. Vi kan när som helst revidera dessa villkor efter eget gottfinnande. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera dessa villkor för ändringar. Din fortsatta användning av Tjänsterna efter en sådan ändring utgör ditt bindande godkännande av dessa, med undantag för de fall där tillämplig lagstiftning kräver ytterligare meddelande om sådana ändringar. I sådana fall kommer vi att följa dessa krav på ytterligare meddelande.

Vissa Tjänster kan omfattas av ytterligare eller separata villkor. Om det finns en konflikt mellan dessa Villkor och sådana andra villkor gäller sådana andra villkor.


1. Vem kan delta?

Du måste vara över myndighetsåldern i din jurisdiktion för att använda Tjänsterna, såvida inte din förälder eller vårdnadshavare samtycker till dessa villkor för din räkning och ger dig tillstånd att använda Tjänsterna. Om du godkänner dessa Villkor för en organisations eller enhets räkning intygar och garanterar du att du är behörig att göra detta. Du får inte ha tillgång till eller använda Tjänsterna om du är förhindrad att ta emot Tjänsterna enligt gällande lag eller tidigare har stängts av eller tagits bort från Tjänsterna.


2. Immateriella rättigheter

”Innehåll” avser alla webbplatser, programvara, design, text, konst, ljud, video, grafik, bilder, musik, användargränssnitt, författarskap av något slag, namn, logotyper, varumärken, servicemärken och information eller annat material som publiceras, genereras, tillhandahålls eller på annat sätt görs tillgängligt via Tjänsten. Tjänsterna och Innehållet skyddas av upphovsrätt, varumärkning, patent, affärshemlighet och andra lagar i USA och utländska jurisdiktioner. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor äger Bose och dess licensgivare uteslutande all rätt, äganderätt och intresse för och till Tjänsterna och Innehållet, inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter.

Du får inte ta bort, ändra eller dölja någon upphovsrätt, varumärke, servicemärke eller andra äganderättigheter eller meddelanden som ingår i eller medföljer Tjänsterna eller Innehållet. Obehörig användning av material som förekommer på eller via Tjänsten kan utgöra en överträdelse av upphovsrättslagar, varumärkeslagar, lagar om integritet och publicitet samt kommunikationsregler och -stadgar.

Se vår lista över varumärken om du vill se en fullständig lista över varumärken och tillskrivelser som tillhör Bose och våra samarbetspartner.


3. Licens

Vi beviljar dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-underlicensierbar, återkallelig licens att komma åt, visa och använda Tjänsterna och Innehållet, och komma åt och använda programvara som är inbäddad i våra produkter eller enheter, oavsett om sådan programvara tillhandahålls av oss eller tredje part. Denna licens tillhandahålls endast för ditt personliga, icke-kommersiella bruk och användning av Tjänsterna enligt vad som tillåts i dessa Villkor.

Du får inte använda, underlicensiera, kopiera, anpassa, modifiera, översätta, avslöja, skapa härledda verk av, distribuera, licensiera, sälja, hyra ut, tilldela, överföra, offentligt visa, offentligt utföra, överföra, sända eller på annat sätt utnyttja Innehållet, Tjänsterna eller delar därav (inklusive eventuell programvara från tredje part), förutom vad som uttryckligen tillåts i dessa villkor. Inga licenser eller rättigheter beviljas dig underförstått eller på annat sätt under några immateriella rättigheter som ägs eller kontrolleras av oss eller våra licensgivare, förutom de licenser och rättigheter som uttryckligen beviljas i dessa villkor.

Bose kan, efter eget gottfinnande, när som helst återkalla den här licensen. Efter ett sådant återkallande måste du omedelbart förstöra allt nedladdat material eller annat innehåll som du har erhållit från den här Tjänsten. Detta gäller även alla gjorda kopior, oberoende av om dessa framställts i enlighet med dessa villkor eller på annat sätt.


4. Kontoregistrering

Du kanske måste skapa ett konto för att kunna använda delar av Tjänsterna. För att skapa ett konto kan du behöva ange ett lösenord, användarnamn och annan information som ditt namn och din e-postadress. Du är ensam ansvarig för att hålla din information konfidentiell. Du får inte överföra, sälja, tilldela eller underlicensiera ditt konto utan vårt föregående skriftliga godkännande. Du är ensam ansvarig för all användning eller aktivitet som sker på ditt konto, inklusive men inte begränsat till användning av Tjänsterna av någon person som använder ditt konto, med eller utan tillstånd. Du samtycker till att omedelbart meddela oss om obehörig användning eller någon annan säkerhetsrisk på ditt konto. Bose ansvarar inte för förluster som uppstår till följd av obehörig användning av ditt konto. Information som du lämnar regleras i enlighet med Boses sekretesspolicy.


5. Användarinnehåll och förslag

5.1 Användarinnehåll. Du har ensamt ansvar för allt innehåll som du skickar, visar, publicerar eller på annat sätt gör tillgängligt via Tjänsterna (”Användarinnehåll”), inklusive eventuella nödvändiga tredjepartsrättigheter i Användarinnehållet. När du tillhandahåller Användarinnehåll beviljar du Bose en världsomspännande, oåterkallelig, royaltyfri, icke-exklusiv och underlicensierbar licens att använda, kopiera, lagra, distribuera, reproducera, ändra, redigera, anpassa, offentligt uppföra, offentligt visa, översätta, skapa härledda verk av, sälja, hyra ut, överföra, delge för allmänheten, demontera och publicera sådant Användarinnehåll, i sin helhet eller delvis, i alla format och medier som finns nu eller uppfinns i framtiden, utan att ersätta dig, för alla ändamål inklusive men inte begränsat till för att marknadsföra och återdistribuera delar av eller hela Tjänsten (och härledda verk därav).

Vi kan efter eget gottfinnande förhandsgranska Användarinnehåll innan det visas på Tjänsterna, och när som helst förbjuda eller hindra dig från att publicera, ladda upp, lagra, dela, skicka eller visa Användarinnehåll på och via Tjänsterna. Vi kan efter eget gottfinnande och av vilken anledning som helst avvisa, flytta, redigera eller ta bort Användarinnehåll som skickas till Tjänsterna, inklusive men inte begränsat till Användarinnehåll som bryter mot dessa Villkor. Mer information finns i avsnittet Godtagbart bruk nedan.

5.2 Förslag. Vi överväger inte några oombedda förslag och vi ber dig att avstå från att skicka dessa till oss. Om du väljer att ändå skicka in dina förslag i någon form, oberoende av om det är i form av Användarinnehåll eller annan form (”Förslag”), gäller följande villkor:

(a) Användarbidrag är Boses enda och uteslutande egendom, utan att ersätta dig. Härmed tilldelar du oåterkalleligen Bose och samtycker oåterkalleligen till att tilldela Bose alla rättigheter, äganderätt och intressen i och till alla Förslag, inklusive eventuella immateriella rättigheter däri.

(b) Bose har ingen skyldighet av något slag med avseende på Förslag och ska vara fri att återskapa, använda, avslöja och distribuera Förslag utan någon ersättning eller hänvisning till dig av något slag, inklusive eventuella idéer, koncept, kunskap eller tekniker som finns däri, på obegränsad basis för något som helst syfte, inklusive men inte begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter och tjänster som innehåller Förslag.


6. Godtagbart bruk

För att främja en säker och positiv upplevelse är följande beteende i samband med din tillgång till och användning av Tjänsterna strängt förbjudet. Utan begränsning får du inte:

 • missbruka, förtala, hota, skrämma, förfölja, trakassera eller skada en annan person;
 • annonsera till eller värva någon användare att köpa eller sälja några produkter eller tjänster eller använda någon information som erhållits från Tjänsterna för att kontakta, annonsera till, värva eller sälja till någon användare utan deras uttryckliga medgivande;
 • ändra eller manipulera något material på eller i samband med Tjänsterna;
 • försöka kringgå tekniska åtgärder som införts av oss eller någon av våra leverantörer eller någon annan tredje part (inklusive en annan användare) för att skydda eller begränsa tillgången till tjänsterna;
 • försöka att dechiffrera, dekompilera, demontera eller återskapa någon av programvaran eller annan underliggande kod som används för att tillhandahålla Tjänsterna;
 • avbryta, överbelasta, attackera, modifiera eller störa tjänsterna eller tillhörande programvara, maskinvara eller servrar på något sätt;
 • delta i spionering eller insamling, eller delta i användningen av programvara, inklusive spionprogram, som syftar till att samla in data från Tjänsterna;
 • hindra eller störa andras användning av Tjänsterna;
 • utge dig för att vara någon person eller enhet eller utföra någon annan liknande bedräglig aktivitet, till exempel nätfiske;
 • publicera eller dela något som är olagligt, kränkande, trakasserande, pornografiskt, oanständigt, hädiskt, obscent, hatiskt, rasistiskt eller på annat sätt stötande;
 • publicera eller överföra, eller orsaka publicering eller överförande av, kommunikation eller uppmaning som utformats eller syftar till att erhålla lösenord, kontoinformation eller annan personlig eller privat information från någon användare;
 • skicka innehåll som länkar till nätverksförsäljning, pyramidspel eller orelaterat innehåll;
 • lägga upp, skicka, posta, ladda upp eller på annat sätt tillgängliggöra oönskad eller icke-godkänd reklam eller kommersiell kommunikation, såsom spam, reklam, marknadsföringsmaterial, skräppost, kedjebrev eller någon annan form av uppmaning;
 • vidta någon åtgärd som utgör, eller enligt vårt eget gottfinnande kan utgöra, en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på vår infrastruktur;
 • överföra virus, skadlig kod eller andra datorinstruktioner eller tekniska medel vars syfte är att avbryta, skada eller störa användningen av datorer eller relaterade system;
 • använda något medel för att skrapa eller genomsöka webbsidor som ingår i Tjänsterna;
 • använda robotar, spindlar, skrapor eller andra automatiserade medel för att få åtkomst till Tjänsterna för något ändamål;
 • bryta mot, göra intrång i eller missbruka andra personers immateriella rättigheter, integritets-, publicitets- eller andra juridiska rättigheter;
 • bryta mot någon lag eller förordning; eller
 • förespråka, uppmuntra eller hjälpa någon tredje part att göra något av ovanstående.

Utöver de begränsningar för användning som anges ovan tillhandahålls materialet på eller via Tjänsterna med ”BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER”. Användning, duplicering eller utlämnande av federala, statliga eller lokala regeringar eller myndigheter omfattas av ytterligare begränsningar enligt tillämplig lagstiftning och förordningar. Användning av material av en sådan regering eller myndighet utgör ett erkännande av Boses äganderätt av dessa.


7. Integritet

För information om våra datametoder, inklusive vår insamling och användning av din information, se vår Sekretesspolicy. Vår Sekretesspolicy gäller för din användning av Tjänsterna och införlivas genom hänvisning i dessa Villkor.


8. Garantier, ansvarsfriskrivningar och ansvarsbegränsning

FÖRUTOM VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES SKRIFTLIGEN AV BOSE I SAMBAND MED DITT KÖP AV EN BOSE-PRODUKT ELLER -TJÄNST TILLHANDAHÅLLS TJÄNSTERNA OCH INNEHÅLLET I BEFINTLIGT SKICK, UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD. UTAN ATT BEGRÄNSA DET FÖREGÅENDE FRÅNSÄGER SIG BOSE UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER, UTFÄSTELSER, VILLKOR ELLER SÄKERHETER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL KVALITETSGARANTIER, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT ELLER ICKE-INTRÅNG. I SYNNERHET, MEN UTAN BEGRÄNSNINGAR, KOMMER BOSE INTE ATT GARANTERA ATT: (I) TJÄNSTERNA ELLER INNEHÅLLET ÄR FELFRITT; (II) TJÄNSTERNAS FUNKTIONER KOMMER ATT VARA OAVBRUTNA, SÄKRA ELLER FELFRIA; (III) DEFEKTER KOMMER ATT KORRIGERAS, ELLER (IV) TJÄNSTERNA OCH INNEHÅLLET ÄR FRITT FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. BOSE LÄMNAR INGA GARANTIER FÖR ATT BOSE KOMMER ATT UPPDATERA ELLER FORTSÄTTA ATT ERBJUDA ELLER GÖRA TJÄNSTERNA TILLGÄNGLIGA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, NÅGON SÄRSKILD PROGRAMVARA, APP ELLER PRODUKT UNDER EN VISS TIDSPERIOD, OCH BOSE FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA, UPPDATERA OCH AVBRYTA TJÄNSTERNA UTAN FÖRVARNING. OVANSTÅENDE ANSVARSFRISKRIVNINGAR SKA GÄLLA I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER, OCH SKA FORTLEVA UPPSÄGNING ELLER UPPHÖRANDE AV DESSA VILLKOR ELLER DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA.

DU BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER, I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER, TILL ATT HELA RISKEN SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED DIN TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA OCH INNEHÅLLET FÖRBLIR DITT ANSVAR. I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER SKA BOSE, DESS DOTTERBOLAG ELLER NÅGON ANNAN PART SOM ÄR INVOLVERAD I ATT SKAPA, TILLVERKA ELLER LEVERERA TJÄNSTERNA ELLER INNEHÅLLET OCH DESSAS ELLER BOSES MEDARBETARE, CHEFER, ANSTÄLLDA, AGENTER ELLER REPRESENTANTER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA SKADESTÅNDSSKYLDIGA GENTEMOT DIG ELLER NÅGON ANNAN PERSON ELLER ENHET FÖR NÅGRA SKADOR – VARE SIG DET HANDLAR OM DIREKTA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, OAVSIKTLIGA SKADOR, FÖLJDSKADOR, STRAFFSKADESTÅND ELLER ANDRA SKADOR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADESTÅND FÖR UTEBLIVNA VINSTER, FÖRLUST AV DATA, SKADA PÅ DATOR ELLER ENHET, FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER KOSTNADER FÖR ATT ANSKAFFA ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER) – SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED TJÄNSTERNA ELLER NÅGOT INNEHÅLL, ELLER LÄNKAR ELLER KOPPLINGAR SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ TJÄNSTEN – OAVSETT OM BOSE HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADESTÅND OCH OM DE FORDRAS BASERAT PÅ GARANTI, AVTALSINNEHÅLL, HANDLING (DÄRIBLAND FÖRSUMMELSE), CIVILT ANSVAR, STRIKT ANSVAR, VILLKORSÖVERTRÄDELSE ELLER ANNAT.

I VILKET FALL SOM HELST KOMMER BOSES TOTALA ANSVAR SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED DESSA VILLKOR ELLER FRÅN ANVÄNDNINGEN AV ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA INTE ATT ÖVERSTIGA DET BELOPP SOM BETALATS FÖR DEN SPECIFIKA PRODUKTEN ELLER TJÄNSTEN SOM ANSPRÅKET AVSER ELLER, OM ANSPRÅKET INTE AVSER EN BETALD PRODUKT ELLER TJÄNST, 100 USD.

BOSE FÖRSÄKRAR, STÖDJER, GARANTERAR ELLER ANSVARAR INTE FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ANNONSERAS ELLER ERBJUDS AV EN TREDJE PART GENOM TJÄNSTERNA ELLER NÅGON WEBBPLATS SOM PRESENTERAS ELLER LÄNKAS TILL VIA TJÄNSTERNA, OCH BOSE KOMMER INTE ATT VARA PART I ELLER PÅ NÅGOT SÄTT VARA ANSVARIG FÖR ATT ÖVERVAKA NÅGON TRANSAKTION MELLAN DIG OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. BOSE ANSVARAR INTE FÖR NÅGON TREDJE PARTS STÖTANDE ELLER OLAGLIGA AGERANDE. DU PÅTAR DIG FRIVILLIGT RISKEN FÖR FÖRLUST OCH SKADA I SAMBAND MED DET OVANSTÅENDE. 

OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR ÄR GRUNDLÄGGANDE OCH VÄSENTLIGA DELAR AV GRUNDEN FÖR KÖPET MELLAN BOSE OCH DIG OCH GÄLLER ÄVEN OM EN ÅTGÄRD MISSLYCKAS MED SITT VÄSENTLIGA SYFTE OCH I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av vissa garantier eller begränsning eller uteslutande av ansvar för skador. Därför kanske vissa av dessa begränsningar inte gäller dig. Om du är bosatt i New Jersey, USA, gäller begränsningarna i detta avsnitt dig.


9. Skadelöshetsförbindelse

I den utsträckning som lagen tillåter samtycker du till att gottgöra, försvara och hålla Bose och dess respektive tjänstemän, direktörer, anställda, aktieägare och representanter (och alla efterträdare och övertagare till något av ovanstående) skadelösa från och mot alla anspråk eller krav, inklusive utan begränsning, rimliga advokatarvoden och utbetalningar, i samband med eller till följd av din användning av Tjänsterna eller Innehållet, din anslutning till Tjänsterna, din exponering för Innehåll eller Användarinnehåll, ditt brott mot Villkoren, ditt brott mot tillämplig lagstiftning, ditt inskickande, publicering eller överföring av Användarinnehåll till Tjänsterna, eller ditt kränkande av någon annans rättigheter. Vi förbehåller oss rätten att, på egen bekostnad, exklusivt försvara och ta kontroll över sådana tvister. Du ska under alla omständigheter samarbeta med oss och hävda det tillgängliga försvaret.


10. Ändring och upphörande

10.1 Ändring av Tjänsterna. Förutom där det inte är tillåtet enligt gällande lokala lagstiftade krav förbehåller sig Bose rätten att när som helst ändra eller avbryta Tjänsterna (eller delar därav) temporärt eller permanent, med eller utan föregående meddelande. Bose ska inte vara skadeståndsskyldigt gentemot dig eller någon tredje part för ändringar, uppehåll eller upphörande av Tjänsterna.

10.2 Upphörande. Vi kan efter vårt eget gottfinnande – när som helst, oavsett orsak och med eller utan meddelande till dig – säga upp, avbryta eller på annat sätt neka dig tillgång till hela eller delar av Tjänsten. Om vi säger upp din rätt att ha tillgång till Tjänsterna upphör dessa Villkor och alla rättigheter du har att ha tillgång till Tjänsterna upphör omedelbart. Vissa bestämmelser i dessa Villkor gäller dock efter avslutandet, inklusive utan begränsning, och i tillämpliga fall, de obligatoriska bestämmelserna om skiljeförfarande och avstående från grupptalan. Uppsägning av din användning eller tillgång till Tjänsterna kan också, efter Boses eget gottfinnande, inkludera radering av ditt konto eller Användarinnehåll. Du kommer inte att kunna hämta någon information relaterad till ditt konto med undantag för vad som krävs enligt gällande lagstiftning.


11. Meddelande om överträdelse av immateriella rättigheter

I enlighet med Digital Millennium Copyright Act (DMCA) och annan tillämplig lagstiftning är det Boses policy att under lämpliga omständigheter avsluta det registrerade kontot för användare som anses kränka tredje parts immateriella rättigheter eller ta bort användarinnehåll som anses utgöra intrång. Mer information finns i Boses upphovsrättspolicy.


12. Obligatoriskt skiljeförfarande och avstående från grupptalan för bosatta i USA

LÄS DET HÄR AVSNITTET NOGGRANT. DET PÅVERKAR DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER, INKLUSIVE DIN RÄTT ATT LÄMNA IN EN STÄMNINGSANSÖKAN TILL DOMSTOL.

12.1 Tillämpning. Du och Bose samtycker till att dessa Villkor påverkar handeln mellan stater och att U.S. Federal Arbitration Act reglerar tolkningen och verkställandet av dessa bestämmelser om skiljeförfaranden. Detta Avsnitt 12 är avsett att tolkas i stort och reglerar alla tvister mellan oss, inklusive men inte begränsat till tvister som uppstår ur eller i samband med någon aspekt av förhållandet mellan oss, oavsett om de grundar sig i kontrakt, skadestånd, stadga, bedrägeri, oriktig framställning eller någon annan rättsteori; anspråk som uppstod före dessa Villkor eller något tidigare avtal (inklusive men inte begränsat till anspråk relaterade till reklam) och anspråk som kan uppstå efter upphörandet av dessa Villkor. De enda tvister som utesluts från detta breda förbud är rättstvister kring vissa immateriella rättigheter och småmål, enligt nedan.

12.2 Inledande tvistlösning. De flesta tvister kan lösas utan att skiljeförfarande tilltas. Innan du vidtar någon formell åtgärd ska du kontakta oss på Bose Corporation, 100 Mountain Road, Framingham, MA 01701, Attn: Office of the General Counsel och ge en kort skriftlig beskrivning av tvisten samt dina kontaktuppgifter (inklusive ditt användarnamn, om din tvist rör ett konto). Med undantag för anspråk på immateriella rättigheter och småmål samtycker parterna till att efter bästa förmåga lösa tvister, anspråk, frågor eller oenighet direkt genom samråd med Bose, och förhandlingar i god tro ska vara ett villkor för endera parts inledande av en process eller ett skiljeförfarande.

12.3 Bindande skiljeförfarande. Om parterna inte når en överenskommen lösning inom sextio (60) dagar från den tidpunkt då informell tvistlösning inleds enligt den ursprungliga bestämmelsen om tvistlösning ovan kan endera part därefter inleda bindande skiljeförfarande som enda medel för att lösa ärenden (förutom vad som anges i avsnitt 12.7) enligt de villkor som anges nedan. Specifikt ska alla anspråk som uppstår ur eller i samband med dessa Villkor (inklusive bildande, resultat och överträdelse av Villkoren) slutligen avgöras genom bindande skiljeförfarande som administreras av JAMS i enlighet med JAMS Streamlined Arbitration Procedure Rules för anspråk som inte överstiger 250 000 USD och JAMS Comprehensive Arbitration Rules and Procedures för anspråk som överstiger 250 000 USD vid den tidpunkt då skiljeförfarandet inleds, bortsett från eventuella regler eller förfaranden som styr eller tillåter grupptalan.

12.4 Skiljedomarens befogenheter. Skiljedomaren, och inte någon federal, statlig eller lokal domstol eller myndighet, ska ha uteslutande befogenhet att lösa alla tvister som uppstår på grund av eller i samband med tolkningen, tillämpligheten, verkställbarheten eller bildandet av dessa Villkor, inklusive men inte begränsat till alla påståenden att hela eller någon del av dessa Villkor är ogiltiga, oavsett om ett anspråk är föremål för skiljeförfarande eller omfattas av ett avstående genom rättstvistsförfarande. Skiljedomaren ska ha befogenhet att bevilja vilken lättnad som helst som finns tillgänglig rättsligt i en domstol eller i godo. Skiljedomarens skiljedom ska vara skriftlig och bindande för parterna och kan komma att meddelas som en dom i en behörig domstol.

12.5 Lämna in en begäran. För att inleda ett skiljeförfarande måste du göra följande: (a) skriva en begäran om skiljeförfarande som innehåller en beskrivning av fordran och det skadestånd du söker (se en kopia av en begäran om skiljeförfarande på www.jamsadr.com); (b) kontakta JAMS och följa tillämpliga procedurer med JAMS för att påbörja skiljeförfarandet (c) skicka en kopia av begäran om skiljeförfarande till oss på: Bose Corporation, 100 Mountain Road, Framingham, MA 01701, Attn: Office of the General Counsel.

Betalning av alla ansöknings-, administrations- och skiljeförfarandeavgifter regleras av JAMS tillämpliga konsumentregler. Parterna ska vara ansvariga för sina egna advokatarvoden och kostnader i skiljeförfarande, såvida de inte är auktoriserade enligt lag eller skiljedomaren fastslår att ett åtal var oseriöst eller väckts för ett otillbörligt syfte eller i ond tro.

Parterna förstår att de i frånvaro av denna bestämmelse om obligatoriskt skiljeförfarande skulle ha rätt att väcka åtal i domstol och ha en rättegång inför nämnd. De förstår vidare att kostnaderna för skiljeförfarande i vissa fall kan överstiga kostnaderna för rättstvist, och rätten till muntlig förbindelse kan vara mer begränsad i skiljeförfarande än i domstol. Om du är bosatt i USA kan skiljeförfarande äga rum i det land där du bor vid tidpunkten för ansökan, såvida du och vi båda samtycker till en annan plats eller skiljeförfarande per telefon. För personer som är bosatta utanför USA ska skiljeförfarande inledas i Middlesex County, Massachusetts, USA, och du och Bose samtycker till att underkasta sig den personliga jurisdiktionen för en federal eller statlig domstol i Middlesex County, Massachusetts för att framtvinga skiljeförfarande, vilandeförklara anhängiggjort förfarande eller för att bekräfta, ändra, lämna eller döma det utslag som skiljedomaren har angett.

12.6 Avstående från grupptalan. Parterna är vidare överens om att skiljeförfarandet endast ska genomföras på partens respektive individuella basis och inte som en grupptalan eller annan representativ åtgärd, och parterna avstår uttryckligen från sin rätt att lämna in en grupptalan eller söka lättnad på gruppbasis. DU OCH BOSE SAMTYCKER TILL ATT VAR OCH EN FÅR VÄCKA TALAN MOT DEN ANDRA ENDAST PÅ DIN ELLER DESS INDIVIDUELLA BASIS, OCH INTE SOM MÅLSÄGANDE ELLER GRUPPMEDLEM I NÅGON PÅSTÅDD GRUPP ELLER REPRESENTATIVT FÖRFARANDE. Om någon domstol eller skiljedomare fastställer att det avstående från grupptalan som anges i denna punkt är ogiltigt eller ogenomförbart av någon anledning eller att ett skiljeförfarande kan fortsätta på gruppbasis ska de bestämmelser om skiljeförfaranden som anges ovan anses ogiltiga i sin helhet och parterna ska anses inte ha kommit överens om att medla tvisten.

12.7 Undantag: Tvister kring immateriella rättigheter och småmål. Oavsett parternas beslut att lösa alla tvister genom skiljeförfarande kan endera parten väcka verkställighetsåtgärder, beslut om giltighet eller anspråk som uppstår till följd av eller i samband med stöld, piratkopiering eller obehörig användning av immateriella rättigheter i statlig eller federal domstol med jurisdiktion eller i US Patent and Trademark Office för att skydda dess immateriella rättigheter (”immateriella rättigheter” avser patent, upphovsrätt, moraliska rättigheter, varumärken och affärshemligheter, men inte sekretess- eller publicitetsrättigheter). Endera part kan också söka lättnad i en småmålsdomstol för tvister eller anspråk inom ramen för den domstolens jurisdiktion.

12.8 30 dagars rätt att avsäga deltagande. Du har rätt att avstå från och inte vara bunden av bestämmelserna om skiljeförfarande och avstående från grupptalan som anges ovan genom att skicka skriftligt meddelande om ditt beslut att avstå till Bose Corporation, 100 Mountain Road, Framingham, MA 01701, Attn: Office of the General Counsel med med ämnesraden ”AVSÄGELSE AV SKILJEFÖRFARANDE OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN”. Meddelandet måste skickas inom trettio (30) dagar från (a) det datum då dessa villkor träder i kraft, eller (b) det datum då du först använde Tjänsterna som innehöll versioner av Villkoren som inkluderade denna version av det obligatoriska skiljeförfarandet och avståendet från grupptalan, beroende på vilket som inträffar sist. I annat fall är du bunden att medla tvister i enlighet med villkoren i dessa punkter. Om du avstår dessa bestämmelser om skiljeförfaranden binds inte heller Bose av dem.

12.9 Ändringar i detta avsnitt. Om vi gör några ändringar i detta avsnitt kan du avslå dessa genom att inom 30 dagar från ändringen skicka ett skriftligt meddelande till den adress som anges i avsnitt 12.8. Det är inte nödvändigt att skicka oss ett avslag av en framtida ändring till avsnittet Skiljeförfarande och avstående från grupptalan i dessa Villkor om du avsagt dig detta avsnitt inom de första 30 dagarna efter att du först godkände dessa Villkor. Om du inte har avsagt dig detta avsnitt på rätt sätt efter dessa första 30 dagar samtycker du genom att avslå en framtida ändring till att medla alla tvister mellan oss i enlighet med denna bestämmelse om skiljeförfaranden, ändrat genom eventuella ändringar du inte avslår. Detta meddelande påverkar endast dessa Villkor. Om du tidigare ingått andra avtal om skiljeförfarande med oss eller ingår andra sådana avtal i framtiden ska ditt meddelande om att du avsäger dig bestämmelsen om skiljeförfaranden i dessa Villkor inte påverka andra avtal om skiljeförfaranden mellan dig och oss.

12.10 Fortlevnad. Detta avsnitt ska fortsätta att gälla vid uppsägning av din användning av Tjänsterna.


13. Reglerande lag

Dessa Villkor och deras innehåll, och alla åtgärder som rör dessa, ska tolkas och regleras av i enlighet med lagarna i Samväldet Massachusetts utan hänsyn till lagkonflikter. Förutom vad som anges under avsnitt 12 om obligatoriskt skiljeförfarande ovan ska eventuella tvister som uppstår i samband med dessa villkor eller användning av Tjänsten inledas och förrättas i delstatsdomstolen eller i den federala domstolen i Middlesex County, Massachusetts. Du och Bose godkänner en sådan domstols exklusiva jurisdiktion.


14. Allmänna villkor

14.1 Force majeure. Under inga omständigheter ska Bose hållas ansvarig för eventuella förseningar eller prestandafel som direkt eller indirekt beror på en händelse som ligger utanför vår rimliga kontroll.

14.2 Inget avstående. Även om vi inte kräver att du uppfyller dina skyldigheter enligt dessa Användarvillkor eller hävdar våra rättigheter gentemot dig, eller om vi dröjer med att göra det, innebär inte det att vi har avstått från sådana rättigheter eller att du inte måste uppfylla dina skyldigheter. Om vi bortser från ett fel eller en överträdelse från din sida, kommer vi enbart att göra det skriftligen, och det innebär inte att vi automatiskt bortser från eventuella framtida fel eller överträdelser från din sida.

14.3 Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. Var och en av bestämmelserna i dessa Villkor gäller separat. Om en domstol eller behörig myndighet beslutar att någon bestämmelse är olaglig eller ogenomförbar ska återstående bestämmelser ha full giltighet och verkan.

14.4 Mottagare från tredje part. Såvida inget annat uttryckligen anges i dessa Villkor ska det inte ska finnas några tredjepartsmottagare av dessa Villkor.

14.5 Hela avtalet. Dessa Villkor (och alla villkor som ingår häri) utgör hela avtalet mellan dig och Bose och ersätter alla tidigare och samtidiga avtal mellan dig och Bose om avtalets omfattning, förutom vad som uttryckligen anges häri.

14.6 Tilldelande. Dessa villkor och eventuella rättigheter eller licenser som beviljas härunder får inte tilldelas eller delegeras av dig. Dessa villkor och eventuella rättigheter eller licenser som beviljas härunder kan, utan restriktioner, tilldelas eller delegeras av Bose. Dessa villkor binder, och utfaller till förmån för, båda parterna och parternas efterträdare samt godkända rättsinnehavare.

14.7 Ändring. Dessa Villkor får endast ändras genom avtal mellan dig och en behörig undertecknare från Bose, med specifik hänvisning och specifik ändring av dessa Villkor.

14.8 Ingen förmedling. Ingen förmedling, partnerskap, samriskföretag eller arbetsgivar-/arbetstagarförhållande är avsedd eller skapad av dessa Villkor, och du har ingen rätt eller befogenhet att anta eller skapa några skyldigheter eller att göra några utfästelser för Boses räkning, eller att binda Bose i något avseende.

14.9 Elektronisk bearbetning. Du samtycker till att alla avtal mellan dig och oss i elektronisk form är lika juridiskt bindande som om de gjorts i fysisk skriftlig form.

14.10 Rubriker. Avsnittsrubrikerna och underrubrikerna i dessa Användarvillkor är endast till för att underlätta hänvisning och har varken juridisk eller avtalsmässig effekt.

14.11 Fortlevnad. Alla bestämmelser i dessa villkor som skäligen kan anses gälla efter villkorens upphörande ska fortsätta att gälla.

14.12 Meddelanden. Du kan få meddelanden från oss via e-post, genom att vi publicerar dem på Tjänsterna eller på något annat sätt som vi väljer. Sådana meddelanden träder i kraft när de skickas. Om du lämnar meddelande till oss träder det i kraft när det tas emot via post på 100 Mountain Road, Framingham, Massachusetts, 01701, USA.

14.3. Sms. Genom att använda Tjänsterna samtycker du till att vi och de som agerar för vår räkning under vissa omständigheter kan skicka sms till dig på det telefonnummer du angav i enlighet med våra Användarvillkor för sms.


15. Kontakta oss

Kontakta oss om du har några frågor angående dessa Användarvillkor. Kontaktuppgifter finns på sidan Kontakta oss.