Gratis frakt om du beställer idag.
 

Bose och hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete speglar Boses grunddrag och värderingar, och utgör en del av vår strävan att leverera utmärkta produkter i kombination med kollektiv integritet och respekt gentemot andra. Vi anser att hållbarhetsarbetet ska vara en del av företagets och medarbetarnas dagliga arbete, och att det ska vara en självklar del av vårt tankesätt och av företagets verksamhet.

Vår filosofi

Boses hållbarhetsprogram omfattar företagets sociala, miljömässiga och ekonomiska ansvar. Vår ambition är att ligga i framkant vad gäller hållbarhetsutveckling och att genomgående införliva hållbarhet i hela företaget. För att uppnå detta har vi upprättat en global, flerårig hållbarhetsstrategi som skapar mervärde för våra kunder, våra anställda och för de samhällen där vi är verksamma. Hållbarhet ger kunden mervärde genom att vi skapar innovativa produkter, vilket i sin tur motiverar våra medarbetare att uppnå sin fulla potential, samtidigt som våra samhällsprogram innebär att vi strävar efter att bidra till samhället på ett meningsfullt sätt.

Vårt mål är att våra samhällsprogram ska få ännu större genomslagskraft under kommande år. Uppbyggnaden av vår hållbarhetsstrategi utgör då en viktig faktor. Den sträcker sig globalt och över olika funktioner, och på så sätt sprider vi vår strategi och våra målsättningar på ett konsekvent och slagkraftigt sätt.

Medarbetare

Våra medarbetare utgör själva kärnan i vår verksamhet och det är medarbetarnas innovation, kreativitet och kompetens som har gjort Bose till det företag det är i dag. Vi vill skapa en arbetsmiljö som attraherar talangfulla medarbetare och som kan föra vår verksamhet framåt, en arbetsmiljö som inspirerar och som ger våra medarbetare mervärde och innebörd.

Program som Wellbeing@Bose, Recognize & Celebrate och Health & Safety är alla ämnade att förbättra medarbetarnas upplevelse och välmående. Vi har även flera viktiga utbildningsprogram som stöder personalutveckling, inklusive utbildningen Bose Lean Enterprise och Global People Management Initiative som vi gärna ser att alla på chefsnivå fullföljer.

Samhällen

Företag som strävar efter hållbarhet har ett ansvar gentemot de samhällen där de är verksamma och där deras medarbetare och deras familjer lever. Vi på Bose är glada över att i form av ideellt arbete, välgörenhetsevenemang och företagsdonationer kunna bidra till dessa samhällen. Våra aktiviteter går i linje med en flerårig tradition som går ut på att vi genom innovation och nytänkande uppfyller samhällenas behov och främjar forskning och utveckling genom utbildning. Vårt engagemang, i synnerhet i olika utbildningsprogram, gör att våra medarbetare kan dela med sig av sina erfarenheter till blivande ingenjörer, något som inte bara berikar och utvecklar medarbetarnas livs- och arbetslivserfarenheter genom mentorskap, utan även låter dem vara med och forma nästa generation ingenjörer som ska ta Bose framåt och in i framtiden.

Miljöinitiativ

Vi på Bose är väl medvetna om att vår verksamhet och våra produkter påverkar miljön och vi vill på ett ansvarsfullt sätt minska vår miljöpåverkan. Den energi- och koldioxidintensitet som uppstår vid tillverkning av våra produkter är en av våra mest konkreta miljöfrågor, och vi jobbar hårt för att minska den. Bose tillämpar resurssnåla tillverkningsprinciper och vi har redan påbörjat flera initiativ för minskad energiförbrukning. Vi vet att dessa satsningar kommer att medföra långsiktiga fördelar för vårt företag och för vår miljöpåverkan.

Vårt resurssnåla initiativ innebär också att vi strävar efter att minska vår avfallsproduktion och att återanvända avfallsmaterial. Effektiv avfallshantering är inte bara är bra för miljön, den kan även skapa påtagligt värde för vår verksamhet.

Produkthållbarhet

Alltfler av våra företagskunder och konsumenter efterfrågar och förväntar sig numera produkter som visar på gediget hållbarhetsarbete. Vi vill inte bara uppfylla utan även överträffa deras förväntningar genom att göra våra produkter ännu mer hållbara.

Vi erbjuder därför produkter som Bose Energy Efficient-serien, som förbrukar 50 % mindre energi än likvärdiga Bose-ljudsystem, och Bose Ride-systemet som har visat sig minska trötthet och smärta hos yrkesförare. Vi vill också utveckla nya sätt att göra våra förpackningslösningar mindre och mer miljövänliga.