Gratis frakt om du beställer idag.
 

Webbplatsvillkor

1. Allmänt

Välkommen till Bose Sverige, filial till Bose AS Danmark, ("Bose") webbplats www.bose.se ("Webbplatsen"). Webbplatsen ägs och drivs av Bose. Vi är glada över att kunna ge dig tillgång till innehållet på Webbplatsen ("Innehållet") för att använda i informations- och inköpssyfte.

Läs noggrant igenom dessa allmänna villkor som reglerar din användning av Webbplatsen och nyttjandet av Innehållet ("Allmänna Webbplatsvillkor").

Genom att gå in på och använda Webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa Allmänna Webbplatsvillkor och åtar dig att följa alla tillämpliga lagar och regler som styr användningen av Webbplatsen. De Allmänna Webbplatsvillkoren kan när som helst komma att ändras av Bose utan föregående meddelande. Bose rekommenderar därför att du regelbundet granskar de Allmänna Webbplatsvillkoren.

Om du inte samtycker till dessa Allmänna Webbplatsvillkor har du inte rätt att gå in på eller använda Webbplatsen.

2. Tillåten användning

Du har rätt att gå in på, visa, kopiera och återge Innehållet som har publicerats av Bose på Webbplatsen för ditt personliga, icke-kommersiella bruk i syfte att inhämta information om de Bose®-produkter som tillhandahålls och hur dessa kan köpas, dock alltid under förutsättning att du följer dessa Allmänna Webbplatsvillkor.

Förutom vad som uttryckligen anges ovan, samtycker du till att inte kopiera, visa, publicera, vidarebefordra, distribuera, ändra eller på annat sätt använda hela eller delar av Innehållet på Webbplatsen för något syfte. Du har inte heller rätt att använda Webbplatsen för syften som är olagliga eller som inte tillåts i dessa Allmänna Webbplatsvillkor.

3. Inköp

Om du önskar köpa någon av produkterna från Webbplatsen måste du, förutom dessa Allmänna Webbplatsvillkor, även samtycka till försäljningsvillkoren som finns tillgängliga på här

Du ansvarar själv för erläggandet av avgifter, tullar, skatter och andra pålagor som uppstår i samband med användningen av Webbplatsen och vid inköp av produkter via Webbplatsen.

Du garanterar att du har rätt att samtycka till dessa Allmänna Webbplatsvillkor och att du kommer att använda Webbplatsen i enlighet härmed. För det fall du inte har fyllt 18 år krävs målsmans tillstånd för använda Webbplasten och köpa produkter.

4. Immaterialrätt

Innehållet på Webbplatsen tillhör Bose, dess dotterbolag, filialer och/eller leverantörer och skyddas av upphovsrättslagen eller annan tillämplig lagstiftning.

Bose kan på Webbplatsen lägga ut meddelanden om äganderätten till Innehållet, vilket utan begränsning inkluderar information om upphovsrätt och varumärken. Du skall behålla alla sådana meddelanden om upphovsrätt, varumärken och andra meddelanden om äganderätten på alla kopior och i samband med all återgivning av Webbplatsen eller dess Innehåll.

Om inte annat uttryckligen anges i dessa Allmänna Webbplatsvillkor erhåller du inga som helst rättigheter till Innehållet på Webbplatsen. Alla produkter, processer och all teknik som identifieras eller inkluderas på Webbplatsen kan omfattas av immaterialrättsligt skydd och samtliga rättigheter härtill tillkommer Bose eller dess samarbetspartners.

Bose och Wave® radio design är registrerade varumärken som tillhör Bose moderbolag Bose Corporation.

Alla varumärken som anges i samband med Boses produkter, produktdesign och tjänster är baserade på varumärkestillämpning och registrering i USA. Vidare kan Bose inneha andra varumärken som är registrerade eller föremål för ansökan i Sverige och i andra länder.

Microsoft och Passport-logotypen är Microsoft Corporations registrerade varumärken i USA och/eller i andra länder och används i enlighet med licens från Microsoft.

Andra varumärken, inklusive registrerade varumärken för de produkter som nämns eller visas på Webbplatsen tillhör respektive varumärkesägare.

All användning av varumärken och andra kännetecken, logotyper, texter och bilder som förekommer på Webbplatsen är förbjuden om inte annat anges uttryckligen i dessa Allmänna Webbplatsvillkor. Obehörig användning eller distribution av Innehållet kan medföra såväl civila som straffrättsliga sanktioner enligt tillämplig lagstiftning.

5. Förbjuden länkning

Du får inte använda något Bode varumärke eller annat varumärke som förekommer på Webbplatsen, eller någon relaterad grafik som en länk på någon annan webbplats utan föregående skriftligt tillstånd från Bose.

Du får inte heller skapa en djuplänk till Webbplatsen, oavsett syftet härmed, utan föregående skriftligt tillstånd från Bose.

All ramlänkning till Webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från Bose är förbjuden.

6. Andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som tillhör tredje part och som Bose inte kontrollerar.

Bose lämnar inga utfästelser avseende tillförlitligheten, riktigheten, fullständigheten och kan inte i något avseende svara för den information som finns på tredje parts webbplatser. Bose friskriver sig från allt ansvar avseende eventuella förluster, kostnader eller skador som uppstår i samband med användningen av sådana tredje parts webbplatser, förutom när Bose uttryckligen skriftligen samtycker härtill.

Du får inte använda någon robot, spindel eller annan automatisk eller manuell process för att övervaka eller kopiera Webbplatsens Innehåll utan uttryckligt föregående skriftligt tillstånd från Bose.

Du får inte vidta några åtgärder som innebär en orimlig eller oproportionerlig belastning på Webbplatsens infrastruktur.

Du får inte använda någon enhet, programvara eller rutin för att förhindra eller försöka att förhindra att Webbplatsen fungerar korrekt.

8. Otillåten användning

Olaglig och/eller otillåten användning av Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till, otillåten ramlänkning av eller länkning till Webbplatsen kommer att utredas och kan medföra såväl civila som straffrättsliga sanktioner enligt tillämplig lagstiftning.

9. Ansvarsfriskrivning

Informationen på Webbplatsen tillhandahålls med reservation för eventuella fel och utan några garantier. Bose ansvarar inte för att Innehållet är korrekt, ändamålsenligt eller fullständigt och ansvarar inte för Webbplatsens tillgänglighet.

Bose garanterar inte att Webbplatsen fungerar felfritt eller att Webbplatsen eller dess server är fria från datavirus och annat skadligt innehåll. Bose är inte ansvarigt för några skrivfel eller andra fel avseende Innehållet.

Bose kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för skada, varken direkt eller indirekt, som uppstår ur eller på annat sätt är relaterad till användandet av eller oförmågan att använda Webbplatsen eller användning av, åtkomst till, hämtning av eller tillit till något Innehåll på Webbplatsen och oavsett om anspråket baseras på avtal, brottslig handling, kränkning, strikt ansvar eller annan grund.

10. Produkter och tjänster utanför Sverige

Webbplatsen kan innehålla information om Boses produkter och tjänster som är tillgängliga i områden utanför Sverige.

Sådan information tillhandahålls endast i informationssyfte och innebär inte att Bose avser att göra sådana produkter eller tjänster tillgängliga i Sverige.

11. Ändringar i Allmänna Webbplatsvillkor

Bose förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i dessa Allmänna Webbplatsvillkor enligt eget gottfinnande, och har ingen skyldighet att meddela dig om sådana ändringar.

Det åligger dig att regelbundet läsa igenom dessa Allmänna Webbplatsvillkor för att kontrollera om Bose har gjort några ändringar. Genom att fortsätta använda eller gå in på Webbplatsen efter att sådana ändringar har skett bekräftar du att du accepterar gjorda ändringar.

Bose förbehåller sig även rätten att när som helst efter eget gottfinnande göra ändringar och/eller förbättringar avseende de produkter, priser och/eller program som anges på Webbplatsen och utan föregående meddelande härom.

12. Samtycke till användning av personuppgifter

Du bekräftar att du har läst Bose sekretesspolicy (”Sekretesspolicy”) som finns på här och att du förstår och samtycker till att dina personuppgifter samlas in, används, lämnas ut och överförs i enlighet med villkoren i Sekretesspolicyn, vilket utan begränsning omfattar:

  • att dina personuppgifter används av Bose och Boses koncernbolag i marknadsförings- och försäljningssyfte, dock med förbehåll för att du alltid har rätt att meddela Bose att sådana uppgifter inte får användas för direkt marknadsföring;
  • att dina personuppgifter lämnas ut till tredje parter som utför tjänster relaterade till Boses marknadsförings- och försäljningstjänster;
  • att dina personuppgifter används av vissa tredje parter för direkt marknadsföring, dock med förbehåll för att du alltid har rätt att avböja sådan användning; och
  • att dina personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför EES, inklusive USA, som eventuellt inte har en adekvat nivå för skydd av personuppgifter.

Vänligen kontakta Bose om du inte vill att dina personuppgifter skall användas för direkt marknadsföring eller om du har några andra frågor angående vår behandling av personuppgifter.

E-post: sales_support_se@bose.com alt. Tel. 031-878850

13. Bidrag från användare

För det fall en användare av Webbplatsen tillhandahåller information i form av frågor, kommentarer, förslag eller i annan form till Bose avseende Webbplatsen, Innehållet eller någon av Boses produkter eller tjänster (”Användarbidraget”) skall Användarbidraget inte anses vara konfidentiellt. Bose har rätt att reproducera, använda, visa, distribuera till tredje part och i övrigt fritt förfoga över Användarbidraget utan begränsning och har inga skyldigheter gentemot den användare som tillhandhållit Användarbidraget.

Bose får fritt förfoga över alla idéer, koncept, know-how och teknik som anges eller inkluderas i Användarbidraget, för alla syften, vilket utan begränsning innefattar utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter och tjänster innehållande delar eller hela Användarbidraget.

14. Jurisdiktion och tillämplig lag

Dessa Allmänna Webbplatsvillkor skall regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag.

Tvist i anledning av dessa Allmänna Webbplatsvillkor skall slutligt avgöras exklusivt av svensk allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt skall vara första instans.

All administration, korrespondens och avtal med Bose kommer att skrivas eller utfärdas på svenska eller engelska.

15. Skadelöshetsförbindelse

Du åtar dig att hålla Bose och dess dotterbolag, filialer, tjänstemän, agenter, anställda leverantörer och andra partners skadelösa och fria från ansvar i förhållanden till alla yrkanden, krav, förluster, kostnader och annat ansvar, vilket utan begränsning inkluderar skäliga ombudskostnader som görs gällande av tredje part och som härrör från din användning av Webbplatsen eller Innehållet.

16. Bestämmelses ogiltighet

Om en domstol skulle finna att någon eller några bestämmelser i dessa Allmänna Webbplatsvillkor är olagliga, ogiltiga eller icke verkställbara skall dessa bestämmelser avskiljas från dessa Allmänna Webbplatsvillkor och övriga bestämmelserna skall fortsätta att gälla med full verkan.

Parterna skall ersätta sådana olagliga, ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelser med lagliga, giltiga och verkställbara bestämmelser som, i den mån det är möjligt, skall uppfylla samma syfte som de ersatta bestämmelserna.

Om en domstol skulle finna att någon eller några bestämmelser i dessa Allmänna Webbplatsvillkor endast till viss del eller viss grad är olagliga, ogiltiga eller icke verkställbara skall dessa bestämmelser bevaras i den mån de inte anses olagliga, ogiltiga eller icke verkställbara.

17. Fullständigt avtal

Dessa Allmänna Webbplatsvillkor och Integritetspolicyn utgör den fullständiga regleringen mellan dig och Bose i alla frågor som villkoren berör och ersätter alla föregående skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser avseende användningen av Webbplatsen och Innehållet.

18. Passivitet

Boses underlåtenhet eller försening att utnyttja någon rättighet enligt dessa Allmänna Webbplatsvillkor eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till villkoren skall inte innebära att Bose frånfallit sin rätt i sådant avseende.

19. Rubriker

Indelningen av villkoren i rubriker är endast för att underlätta läsningen och skall inte påverka tolkningen av dessa Allmänna Webbplatsvillkor.