NYE PRODUKTER ER HER! SJEKK DEM UT.
Butiker Kundvagn

Bose integritetmeddelande för kandidater

Ikraftträdandedatum: 9 maj 2023

Inledning

Bose har upprättat detta Integritetsmeddelande för kandidater (”Meddelande”) för att tillhandahålla det till personer som söker arbete hos Bose och andra individer vars personuppgifter vi behandlar i rekryteringssyfte (sammantaget, ”Kandidater”). Syftet med detta Meddelande är att ge dig information om vilken typ av personuppgifter vi kan samla in, behandla och använda för dessa ändamål.

Observera att detta Meddelande inte gäller Bose hantering av uppgifter som samlas in om dig i din roll som köpare eller användare av Bose produkter och tjänster. Om och när du interagerar med Bose som sådan gäller integritetspolicyn för de relevanta produkterna och tjänsterna.

När vi använder uttrycken ”Bose”, ”vi” eller ”oss” i det här Meddelandet hänvisar vi till Bose-koncernen, vilket avser Bose Corporation och dess dotterbolag under gemensamt ägande och kontroll. Dina uppgifter kontrolleras av en av dessa enheter enligt beskrivningen i avsnittet ”Kontaktuppgifter till Bose” nedan.

Bose behöver behandla vissa personuppgifter för att kunna utvärdera din kandidatur. Det finns också lagstadgade krav och andra avtalskrav som vi måste följa under din jobbansökan och eventuell anställningsprocess. Om vi inte kan utföra behandlingen som vi beskriver i detta Meddelande kan vi inte utvärdera din kandidatur eller anställa dig.

Detta Meddelande garanterar inte att du kommer att anställas och om du anställs kommer detta dokument inte att skapa ett anställningsavtal.


De typer av uppgifter vi hanterar

Bose kan samla in, behandla och använda följande kategorier av personuppgifter:

 • Identifieringsuppgifter. Detta inkluderar kontaktuppgifter såsom ditt fullständiga namn, din adress, ditt telefonnummer och dina e-postadresser. tjänst.
 • Karriäruppgifter. Bose kan hantera rekryterings- eller anställningsuppgifter såsom ansökningsformulär och uppgifter som ingår i ett CV, personligt brev eller som på annat sätt tillhandahålls genom en ansöknings- eller anställningsprocess, resultat från kvalifikationstester, referenser, uppgifter kopplade till dina tidigare eller nuvarande jobbtitlar, arbetshistorik, arbetsdatum och arbetsplatser, uppgifter om färdigheter, kvalifikationer, erfarenhet, uppgifter om publikationer, talaruppdrag, om de tillhandahålls av dig, och professionella medlemskap.
 • Utbildningsuppgifter. Bose kan ha uppgifter kopplade till de akademiska institutioner du har studerat vid, betyg, certifikat, utbildningar, publikationer och uppgifter från studiemeritförteckningar om dessa uppgifter tillhandahållits av dig.
 • Andra uppgifter du förser oss med som är relevanta för det potentiella anställningsförhållandet, inklusive uppgifter om dig som samlats in genom intervjuer.
 • Andra juridiskt skyddade uppgifter. Bose kan, på valfri basis, och endast i den utsträckning som är förenlig med eller krävs enligt tillämplig lag, samla in uppgifter om din ras, ditt kön/genus, din militärtjänstgöring, nationalitet, funktionsnedsättning, etnicitet och andra juridiskt skyddade uppgifter.

Så här samlar vi in personuppgifter

I de flesta fall samlar Bose in personuppgifter direkt från dig. Till exempel genom din ansökan under intervjuer. Då och då kan Bose även få personuppgifter om dig från tredjepartskällor, inklusive:

 • Externa rekryterare och andra referenskällor
 • Tredjepartsleverantörer
 • Bemanningsföretag
 • Referenser du tillhandahåller
 • Allmänt tillgängliga källor, som din professionella LinkedIn-profil, din professionella profil på din nuvarande arbetsgivares webbplats, talarbiografier på webbplatser för professionella konferenser där du har talat, artiklar du har publicerat och pressreleaser eller andra företagsmeddelanden

Hur vi använder uppgifter om dig

Vi samlar in och använder personuppgifter för en mängd olika aktiviteter som en del av anställningsprocessen, vilka då det är tillämpligt inkluderar:

 • Utvärdering av och svar på din jobbansökan, inklusive att granska din utbildning och jobbhistorik, underlätta intervjuer, kontrollera referenser och meddela dig om relevanta ytterligare lediga tjänster hos oss som kanske kan intressera dig.
 • Kommunicera med dig, anställda hos Bose och tredje part, angående din ansökan och rekryteringsprocessen.
 • Svara på och uppfylla förfrågningar och juridiska krav från tillsynsmyndigheter eller andra myndigheter, men endast då vi i god tro anser att vi måste använda dina uppgifter i dessa syften.
 • Analysera och förbättra rekryteringsprocessen, exempelvis för kostnads- eller budgetanalyser och rekryteringsresultat.

Lagarna i vissa jurisdiktioner kräver att företag berättar om de rättsliga grunder de förlitar sig på för att behandla dina uppgifter. Vår rättsliga grund för att använda dina uppgifter enligt detta Meddelande är följande:

 • När vi måste använda dina uppgifter för att ingå ett anställningsavtal eller annat avtal med dig.
 • När vi använder dina uppgifter för att efterleva tillämpliga juridiska krav, särskilt inom områdena för arbetsrätt, socialförsäkring och socialskyddslagstiftning, dataskyddslagstiftning, skattelagstiftning och lagar om företagsefterlevnad.
 • När dina uppgifter används för att främja våra legitima intressen eller andras legitima intressen. Till exempel för att tillhandahålla säkerhet för våra tjänster, driva vår verksamhet och våra tjänster samt skydda våra juridiska rättigheter.
 • När du har samtyckt till att vi behandlar dina uppgifter för ett visst ändamål.

De vi delar dina uppgifter med

Bose kan lämna ut uppgifter till följande typer av enheter eller under följande omständigheter (i förekommande fall):

Inom Bose. Med personer inom Boses koncern för att fullgöra de syften som beskrivs i detta Meddelande, inklusive HR såväl som annan personal inom Bose, såsom avdelningarna för juridik och efterlevnad.

Med tredje part.

 • Tjänsteleverantörer: rekrytering och andra leverantörer av personal.
 • Juridisk efterlevnad: när det krävs enligt lag, förordning eller domstolsbeslut eller som svar på en begäran om hjälp från polisen eller någon annan brottsbekämpande myndighet.
 • Rättstvister: för juridisk rådgivning från våra externa advokater eller i samband med rättstvist med tredje part.
 • Syften kopplade till företagstransaktioner: i samband med försäljning, köp eller sammanslagning av vår verksamhet, några eller samtliga våra tillgångar, eller vid en due diligence som förberedelse för något av ovanstående.

Dataöverföringar

Bose arbetar globalt och kan överföra, lagra och/eller behandla dina uppgifter till eller med andra enheter inom Bose-koncernen eller andra tredje parter, t.ex. betrodda tjänsteleverantörer och partners på platser runt om i världen (inklusive USA) för de syften som beskrivs i detta Meddelande. Oavsett vart dina uppgifter överförs, lagras eller behandlas av oss vidtar vi rimliga åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med våra policyer och rutiner för informationssäkerhet och tillämplig lagstiftning. Dessa åtgärder kan omfatta införande av standardavtalsklausuler för att reglera överföringen av dina uppgifter eller andra medel som erkänns i tillämplig lagstiftning.


Datalagring

Bose behåller uppgifter om kandidater under olika tidsperioder beroende på syftet med att samla in och använda dessa uppgifter enligt beskrivningen i detta Meddelande. Vi raderar eller avidentifierar uppgifter när de inte längre behövs för att uppfylla dessa syften.


Säkerhet för dina uppgifter

Vi strävar efter att skydda dina uppgifter. Vi vidtar olika tekniska, fysiska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som utformats för att skydda mot obehörig åtkomst, ändring, utlämnande eller förstörelse av uppgifter. Inga säkerhetsåtgärder är dock perfekta eller ogenomträngliga. Därför kan vi inte garantera säkerheten för dina uppgifter. Vi övervakar regelbundet Tjänsterna för att se om det finns risk för sårbarheter och attacker. Om du oroar dig för säkerheten i Tjänsterna kan du kontakta oss enligt anvisningarna i avsnittet ”Kontaktuppgifter till Bose” nedan så att de kan bemötas och lösas på ett snabbt och effektivt sätt.


Dina rättigheter

Inom vissa jurisdiktioner du har möjlighet att utöva juridiska rättigheter kopplat till vår insamling, användning och delning av dina uppgifter. Dina juridiska rättigheter varierar beroende på lagarna i din jurisdiktion och kan inkludera:

 • Tillgång till, eller en kopia av, dina uppgifter
 • Radering av vissa uppgifter
 • Rättelse av dina uppgifter
 • Begränsning av behandlingen av vissa uppgifter
 • Om du har gett ditt samtycke till att vi använder dina uppgifter i ett specifikt syfte kan du även dra tillbaka samtycket när som helst
 • Under vissa omständigheter kan du också ha rätt att under rådande lagstiftning invända mot vår behandling av dina personuppgifter på specifika grunder kopplade till din specifika situation

Om du vill utöva dessa rättigheter, kontakta oss enligt anvisningarna i avsnittet ”Kontaktuppgifter till Bose nedan. Observera att vi behandlar din förfrågan i enlighet med tillämplig lag.

Om du har några frågor eller klagomål angående våra databehandlingsaktiviteter ber vi dig att först försöka lösa sådana problem direkt med oss. Om tillämpligt kan du dock lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i det land där du bor, eller begära prövning i lokala domstolar om du anser att dina rättigheter har kränkts.


Kontaktuppgifter till Bose

Om du vill kontakta oss eller har frågor eller klagomål som rör detta Meddelande ber vi dig skicka ett e-postmeddelande till privacyandsecurity@bose.com.

Dataskyddsombud

Du kan även kontakta vår dataskyddsombud via ovanstående e-postadress eller per vanlig post till följande adress: Bose Corporation, The Mountain Road, Framingham, MA 01701.

Personuppgiftsansvariga

En personuppgiftsansvarig är det dotterbolag till Bose som i första hand ansvarar för de uppgifter som samlas in och används inom ramen för detta Meddelande. Bose Corporation (beläget på The Mountain Road, Framingham, MA 01701) är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter.


Ändringar i detta Meddelande

Vi kan komma att ändra detta Meddelande från tid till annan för att återspegla ändringar i lag, vår datainsamlings- och användningspraxis eller tekniska framsteg. Du tar reda på om detta Meddelande har ändrats sedan du senast läste den genom att kontrollera ”Ikraftträdandedatumet” i början av dokumentet. Vi kommer i förekommande fall att meddela dig om dessa ändringar i enlighet med tillämplig lagstiftning.