NYE PRODUKTER ER HER! SJEKK DEM UT.

Bose villkor för kandidater

Ikraftträdandedatum: 9 maj 2023

Bose är en arbetsgivare som står för lika möjligheter. Kvalificerade sökande övervägs för befattningar utan hänsyn till ras, hudfärg, religion, kön, etniskt ursprung, ålder, härkomst, funktionshinder, sexuell läggning, könsidentitet, genetisk information eller annat beaktande som ansetts lagstridigt av tillämpliga federala, statliga eller lokala lagar.

Jag intygar att alla uppgifter som lämnas i den här ansökan såvitt jag vet är sanna, fullständiga och korrekta. Jag förstår att eventuella falska påståenden eller utelämnande under någon del av ansöknings- eller anställningsprocessen kan leda till att jag nekas anställning, eller, om jag redan är anställd när sådant falskt påstående eller utelämnande upptäcks, att min anställning omedelbart sägs upp.

Jag förstår att alla uppgifter som lämnas i den här ansökan inte nödvändigtvis utesluter min anställning utan istället kommer att användas som en del av i övergripande utvärdering av mina kvalifikationer.

I den utsträckning jag får kännedom om några konfidentiella Bose-uppgifter under ansökningsperioden samtycker jag till att inte lämna ut dem till någon utanför Företaget, och jag förstår att jag kan bli ombedd att ingå ett separat sekretessavtal. På liknande sätt förstår jag att jag inte får avslöja några skyddade, icke-patenterade uppgifter som tillhör andra eller mig till Företaget under ansökningsprocessen.

Jag förstår att uppgifterna som ingår i arbetsbeskrivningen till det arbete jag söker är avsedda att vara allmänna till sin natur och att den inte utgör en uttömmande lista över alla ansvarsområden, arbetsuppgifter och färdigheter som krävs av individer på denna befattning. Vidare förstår jag att jag om jag anställs, med undantag för min status som at-will-anställd, kan mina arbetstider, arbetsförhållanden, arbetsuppgifter, förväntningar och ersättning komma att ändras efter Företagets eget gottfinnande och/eller enligt vad som är tillåtet enligt tillämplig lag.

Jag förstår att efter ett villkorat jobberbjudande kan Företaget, i enlighet med alla i jurisdiktionen tillämpliga lagar, be mig att före min anställning skicka in en bakgrundskontroll som kan omfatta utdrag ur belastningsregistret. Jag förstår att jag kommer att bli ombedd att granska och fylla i de formulär för utlämnande och tillstånd som krävs för bakgrundskontrollen. Jag förstår att för vissa befattningar kan jag behöva underkasta mig ett drogtest i enlighet med tillämplig lag och Bose Corporations drogtestspolicy. Vidare förstår jag att resultaten från dessa undersökningar kan komma att diskvalificera mig från anställning hos företaget och leda till att ett villkorat erbjudande om anställning upphävs.

Jag förstår att Bose deltar i E-Verify-programmet för befattningar i USA för att kunna uppfylla I-9-krav.

Jag förstår att den här anställningsansökan inte är ett erbjudande om anställning och att den här ansökan inte indikerar att det finns lediga tjänster och inte heller tvingar det Bose eller något av dess dotterbolag eller närstående bolag att anställa mig.

Jag förstår att jag anställs av Företaget som anställd i USA, att jag kommer att vara at-will-anställd, vilket innebär att anställningsförhållandet kan sägas upp av antingen mig eller Företaget när som helst och av någon anledning som inte är förbjuden enligt lag, med eller utan orsak eller meddelande. Jag förstår att Företaget har rätt att när som helst ensidigt ändra och/eller avsluta regler, förordningar, policyer, rutiner, procedurer och standarder som det har antagit eller implementerat. Jag förstår att jag kan bli tvungen att underteckna ett sekretessavtal i samband med eventuell anställning hos Företaget.

Jag förstår att jag genom att skicka in en ansökan till Bose godkänner villkoren ovan.